Takstblad

I henhold til Regulativ for Ebberup Vandværk, er følgende takster gældende fra 1. januar 2022.

DRIFTSBIDRAG:

(Løbende vandafgifter opkræves halvårligt den 1/1 og 1/7).

Fast årlig afgift pr. måler kr. 1000,00
m3-prisen kr. 4,75
m3-pris for byggevand kr. 8,00
Statsafgift af ledningsført vand kr. 6,37

Leverancen til andet Vandværk efter Leveringsaftale.

Nødlevering til andet Vandværk afregnes efter indgået aftale.

ANLÆGSBIDRAG:

(Tilslutningsbidrag indeksreguleres årligt pr. 1/1). (2023 +6,42%)

Hovedanlægsbidrag kr. 7.856,75
Ledningsbidrag kr. 10.795,30
Stikledningsbidrag kr. 5.788,00
Grundtakst i alt kr. 24.440,05

Tilslutningsbidrag til hovedanlæg – forsyningsledninger og stikledninger, fordeles på de forskellige ejendomskategorier i forhold til nedennævnte fordelingsnøgle. Med undtagelse af bidrag til ny ledningsstrækning som fordeles mellem dem der her kan opnå vandforsyning.

FORBRUGERTYPE:

Forbrugertype Fordelingsnøgle  
  Hovedanlæg Forsyningsledn.
Enfamiliehus i bymæssig bebyggelse 1,0 1,0
Lejlighed og tæt/lav bebyggelse (med fælles stikledning) 0,9 0,9
Mindre erhverv (kontor, forretning, lager m.v.) 1,0 1,0
Sommerhus 1,0 1,0
Landbrugsejendom uden besætning (inkl.. Bolig) 1,5 1,5
Landbrugsejendom med besætning (inkl.. Bolig) 3,0 3,0
Større erhverv-, restauration- daginstitution-, skoler og lign. 2,0 2,0
     

STIKLEDNING:

Stikledningen, er defineret som rørledning max. Ø40 mm med en længde på max. 12 meter fra forsyningsledningen, sluttende med  stophane. OBS! Her stopper vandværkets ansvar uanset stophanens placering.

I tilfælde, hvor der er behov for større stikledning (flere lejligheder eller erhverv), skal det godkendes af Vandværket og udføres på ejers regning.

JORDLEDNING:

Jordledningen, er rørledning mellem stophane og forbrugssted, og den udføres altid ved ejers foranstaltning og på ejers regning.

Ved ny forsyningsstrækning: Når der etableres en ny forsyningsstrækning frem til den / de ejendomme der her og nu ønsker vand, indgår de ejendomme hvor ledningen føres forbi, i fordelingen af den samlede anlægsudgift. Og alle betaler til hovedanlægget efter ejendomskategorier som nævnt i “Forbrugertype/fordelingsnøgle”.

I tilfælde af anden form for tilslutning skal det vurderes / godkendes af bestyrelsen.

SÆRLIGE GEBYRER:

Restancegebyr (pr. rykkerskrivelse) kr. 100,00*
Flyttegebyr, til og fraflytning kr. 175,00
Lukkegebyr kr. 275,00
Genåbningsgebyr, afbrydelse pga. restance   kr. 775,00
Vandspild, ulovlig havevanding osv. kr. 275,00*
Brydning af plump på vandmåler kr. 225,00*

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Tilslutningsafgiften skal indbetales inden tilslutning påbegyndes.

Løbende vandafgifter betales, når tilslutningen er udført.

Betales forfaldne afgifter ikke efter påkrav ER vandværket berettiget til at lukke for vandforsyningen.

Åbningen sker først når restancen og gebyr er betalt.

Driftsbidraget reguleres efter budget.

Anlægsbidraget reguleres hver den 1/1 efter DVF-reguleringsindeks.

Alle tvivlstilfælde afgøres af bestyrelsen.

Alle takster er eksklusive moms og øvrige statsafgifter.

* er ikke pålagt moms ifølge bestemmelser fra Skat.

HUSK: “At meddele ejerskifte, for at opnå korrekt afregning”.